Náš proces vývoje platforem se řídí zásadou „Navrženo pro kvalitu“. To znamená, že platformy jsou speciálně navrženy tak, aby odstraňovaly nebo snižovaly množství škodlivých a potenciálně škodlivých prvků obsažených v aerosolu oproti množství obsaženému v cigaretovém kouři.

Nauka o aerosolech

 

 

Jsou-li velmi malé částice (například drobné kapičky nebo jemné pevné částice) obklopeny plynem, neusazují se, ale vytvářejí suspenzi nazývanou aerosol.

Nauka o aerosolech hraje zásadní roli při vývoji bezdýmných výrobků. Chemická charakterizace vdechovaného aerosolu je naprosto nezbytná, protože chemické látky obsažené v aerosolu jsou vstřebávány tělem a mají biologické účinky.

Cigaretový kouř je jedním z druhů aerosolu – kromě drobných kapiček vody obsahuje více než 6000 různých chemických látek, které byly dosud identifikovány. V cigaretovém kouři, který vzniká v důsledku spalování tabáku, se také nacházejí pevné uhlíkové částice.

Zahřívané tabákové výrobky a elektronické výrobky produkující páru rovněž vytvářejí aerosoly, které se však svým složením velmi liší od cigaretového kouře. Tyto výrobky jsou konstruovány tak, aby pracovaly bez spalování, a proto jejich aerosoly neobsahují uhlíkové pevné částice, ale pouze drobné kapičky kapaliny.

 


Cigaretový kouř je jedním z druhů aerosolu – kromě drobných kapiček vody obsahuje více než 6000 různých chemických látek, které byly dosud identifikovány. V cigaretovém kouři, který vzniká v důsledku spalování tabáku, se také nacházejí pevné uhlíkové částice.

Lidé při používání elektronických cigaret často označují vzniklý aerosol slovem „pára“.


Chemie aerosolů

Jaké sloučeniny se nacházejí v bezdýmných aerosolech a v cigaretovém kouři?

 

Společnost PMI již více než deset let zkoumá chemické složení různých aerosolů.

Na základě pokynů a předpisů orgánů zabývajících se veřejným zdravím (například WHO1, FDA2 and HC3, jsme sestavili seznam 58 chemických látek, které jsou relevantní pro analýzu cigaretového kouře a bezdýmných aerosolů.

Tento seznam obsahuje prvky, které mohou představovat zdravotní rizika pro člověka – proto jsou naše výrobky speciálně navrženy tak, aby jejich množství snižovaly na nejnižší možnou úroveň. Pečlivým sledováním jsme schopni určit, zda můžeme účinně dosáhnout svého cíle a tyto prvky látky odstranit nebo podstatně omezit.

Nezaměřujeme se pouze na známé složky, ale provádíme také analýzy s cílem identifikovat látky, které se mohou nově objevit v souvislosti s vývojem našich výrobků. Naši vědečtí pracovníci museli při identifikaci a kvantifikaci těchto látek překonat analytické problémy, které vyplývají z jejich chemické různorodosti.

 

Platform 1 on average

Did you know?

Platform 1 on average emits 90-95% lower levels of HPHCs compared to a reference 3R4F research cigarette

Exploring the unknown

How do we screen for new compounds when we explore the unknown?

PMI 58 list of harmful

The PMI-58 list of harmful and potentially harmful constituents

What chemicals belong to the list of 58 components and why these ones?

Zdroj:[1] WHO Study Group on Tobacco Product Regulation Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation

[2] Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List

[3] Tobacco Reporting Regulations (SOR/2000-273)

Fyzika aerosolů

velikost částic aerosolu

Při vdechování hraje zásadní roli velikost kapiček aerosolu jakéhokoli bezdýmného výrobku. Kapičky bezdýmných aerosolů nemají stejnou velikost: pohybují se v řádu mikrometrů, přičemž pro vdechování je nezbytné, aby většina částic byla menší než 2,5 mikrometru.


 

 

 

Měření velikosti kapiček aerosolů bezdýmných výrobků vedlo k vývoji nových technik, protože klasické metody nebyly navrženy pro natolik jemné a rychle se měnící systémy, jakými jsou bezdýmné aerosoly.

Správná velikost částic zajišťuje účinné doručení nikotinu. Sledování velikosti kapiček je důležité nejen pro hodnocení biologických účinků vdechování aerosolů. Pomáhá nám také porozumět tomu, zda se naše výrobky chovají v různých podmínkách stejně.

 

 

Aerosol Droplet Size Distribution Measurement Instruments

PD_Distribution-Measurement
Kapičky musejí být menší než 2,5 mikrometru, aby byly vdechovatelné.

Kapičky aerosolu nemají všechny stejnou velikost.

 

Kvalita vnitřního ovzduší

 

Výrobky neprodukující kouř jsou rovněž navrženy tak, aby snížily počet chemických látek uvolňovaných do daného prostoru oproti množství uvolňovanému cigaretovým kouřem.

 


 


 

Laboratory

Assessing Indoor Air Quality for RRPs

Výrobky v laboratoři a výrobky v reálném životě

stabilita a robustnost

 

 

 

Co se stane, když naše výrobky opustí laboratoř? Mohou po určitou dobu zůstat na skladě, kde jsou vystaveny různým úrovním vlhkosti a teploty, a těmto parametrům je věnována pečlivá pozornost.

Zohledňujeme také to, že různí lidé mají odlišné návyky týkající se potahování – tyto návyky se mohou významně lišit od podmínek, které simulujeme v laboratoři, pokud nezajistíme používání různých režimů potahování.

Abychom zajistili platnost svých měření i v reálných podmínkách, testujeme výrobky za různých podmínek, které se přibližují pravděpodobným scénářům. Tyto výsledky používáme k neustálému zlepšování konstrukce platforem. Tím je zajištěno, aby se složení aerosolů i při použití výrobků v reálném životě pohybovalo v rámci stanovených a dobře známých parametrů.

Execution stage IIS

Product Stability & Robustness

 

Vývoj spolehlivých a odolných výrobků představuje pouze první krok směrem k budoucnosti bez kouře. Testy toxicity, klinické studie a přijetí ze strany spotřebitele – to vše je zdrojem cenných informací, které nepřetržitě vstupují jako zpětná vazba do našich návrhů a pomáhají nám dosahovat konečného cíle, jímž je pozitivní dopad na zdraví obyvatel.

 

 

Publications, posters and presentations