Ανάπτυξη πλατφόρμας

Ποια είναι η επιστημονική βάση της ανάπτυξης των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου;

Τοξικολογική αξιολόγηση

Αξιολογούμε τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου in vitro και in vivo για να επαληθεύσουμε τη δυνατότητά τους να μειώσουν τον κίνδυνο για την υγεία σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

Κλινική αξιολόγηση

Οι κλινικές μελέτες που διεξάγουμε παρέχουν πληροφορίες για το πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα όταν οι καπνιστές αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου και πώς αυτό διαφέρει σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος ή τη διακοπή για όσο διαρκούν αυτές οι μελέτες.

Αντίληψη και Συμπεριφορά

Αξιολογούμε τον αντίκτυπο μιας πιθανής ενημέρωσης στους ενήλικους καταναλωτές και πώς μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή τους για τον κίνδυνο και τη χρήση των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου.

Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση

Το πρόγραμμά μας παρακολουθεί συμβάντα που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου και μελετά τα αποτελέσματα της μετάβασης.