Αφού αναπτυχθεί ένα προϊόν και αποδειχθεί ότι παράγει χαμηλότερα επίπεδα HPHCs στο αερόλυμα σε σχέση με τα επίπεδα που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου, υποβάλλεται σε Τοξικολογική αξιολόγηση.

 

 

Η Τοξικολογική αξιολόγηση μάς δείχνει πόσο βλάπτει τη βιολογία ενός οργανισμού το αερόλυμα ενός Π.Δ.Μ.Κ. σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου και εάν η βλάβη αυτή είναι πιθανό να ενεργοποιήσει βιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τον καπνό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα τοξικολογικά δεδομένα από μόνα τους δεν επαρκούν για να αποδειχθεί ότι η μετάβαση σε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου μειώνει τον κίνδυνο σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων. Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες. Ωστόσο, η τοξικολογική αξιολόγηση παρέχει μια πολύ καλή ένδειξη της μείωσης του κινδύνου και την εμπιστοσύνη να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή κλινικών μελετών.Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών μελετών μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τα δεδομένα των κλινικών μελετών.


Η τοξικολογική αξιολόγηση συμβάλλει στο να προβλεφθεί εάν ένα προϊόν που δεν παράγει καπνό τσιγάρου είναι πιθανόν να ενέχει μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

 

 

Η Ρυθμιστική Τοξικολογία εστιάζει στην αξιολόγηση της τοξικότητας των προϊόντων μας σε κύτταρα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο ή σε ζώα εργαστηρίου. Βασικός σκοπός της Ρυθμιστικής Τοξικολογίας είναι η παροχή δεδομένων για τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με το αν τα προϊόντα μας καλύπτουν τα καθορισμένα κριτήρια αποδοχής. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγή και η κάλυψή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Στην περίπτωση των προϊόντων καπνού που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η τοξικότητα του αερολύματος των προϊόντων αυτών είναι χαμηλότερη από αυτήν του καπνού των τσιγάρων.

Διενεργείται αξιολόγηση της Ρυθμιστικής Τοξικολογίας σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (Ο.Ε.Π.). Η Ο.Ε.Π. διασφαλίζει την ομοιομορφία, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, την αναπαραγωγιμότητα, την ποιότητα και την ακεραιότητα της μεθοδολογίας των δοκιμών και, συνεπώς, των αποτελεσμάτων.

 

 

 

Η PMI είναι πρωτοπόρος στη χρήση της βιολογίας συστημάτων και στην εφαρμογή της στην τοξικολογία. Εκτός του ότι αξιοποιούμε στο έπακρο τις πιο προηγμένες βιολογικές και υπολογιστικές τεχνικές που είναι σήμερα διαθέσιμες, ηγούμαστε επίσης της ανάπτυξης νέων μεθόδων, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν τα νέα πρότυπα του αύριο. Επιπλέον, διαθέτουμε ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαλήθευσης, στο πλαίσιο του οποίου κοινοποιούμε τους αλγόριθμους που αναπτύσσουμε και τα δεδομένα που παράγονται. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο crowdsourcing, καθιστούμε κάθε σύνολο δεδομένων μας πλήρως διαθέσιμο για έλεγχο και ερμηνεία και συγκρίνουμε τα ευρήματα με τα δικά μας.


 

Βελτίωση των μεθόδων στην τοξικολογία

Μάθετε σχετικά με τις μεθόδους της τοξικολογίας