Sprovodimo dugoročne studije i pratimo događaje povezane sa korišćenjem od strane potrošača, da bismo utvrdili dugoročne efekte prelaska na naše proizvode.

Dosadašnji dokazi prikupljeni o našim bezdimnim proizvodima pre plasiranja na tržište su vrlo obećavajući, kao i njihov potencijal da budu potencijalno manje rizični od nastavka pušenja za pušače koji u potpunosti pređu na njih. Da bismo videli da li naši proizvodi ostvaruju svoj potencijal da pozitivno utiču na javno zdravlje u realnom svetu, važno je da pratimo proizvode i nakon njihovog plasiranja na tržište. Prikupljamo informacije da bismo proverili da li dolazi do smanjenja nastanka oboljenja povezanih sa pušenjem, i da li ima ikakvih posledica koje nisu bile predviđene u vreme plasiranja na tržište.

Kombinujemo više pristupa, uključujući bezbednosni nadzor, kliničke studije i epidemiološke studije, kako bismo progresivno sticali jasniju sliku o potencijalu naših proizvoda da umanje rizike.


Latest_versionLTA2 (2)-01

 

Bezbednosni nadzor za prikupljanje zdravstvenih informacija od potrošača

 

 

Ustanovili smo program bezbednosnog nadzora nakon plasiranja na tržište, pomoću kojeg potrošači mogu da prijave sve neželjene zdravstvene događaje povezane sa korišćenjem naših bezdimnih proizvoda.

Konstantno pratimo ove informacije, kako bismo otkrili potencijalne bezbednosne probleme i prijavili ih regulatornim vlastima, ako je to potrebno.

 

 

Naš prvi talas studija

 

Naše studije preseka i kohortne studije pomažu nam da procenimo rasprostranjenost i šablone korišćenja duvana i nikotina, i obezbeđuju signale o dejstvu naših bezdimnih proizvoda na zdravlje.

Saznanja iz prvog talasa japanske kohortne studije nakon plasiranja na tržište

Procenili smo uticaj korišćenja naših bezdimnih proizvoda na zdravlje stanovništva

 

 

Pušačke navike ljudi se značajno razlikuju, a oboljenja povezana sa pušenjem su složena i potrebne su decenije da se razviju. Kako je onda moguće proceniti uticaj korišćenja RRP* na zdravlje celokupnog stanovništva pre nego što prođu decenije?

Da bismo procenili uticaj RRP* na zdravlje na nivou celokupnog stanovništva, izgradili smo epidemiološki model koji se oslanja na matematičke simulacije, primenom javno dostupnih podataka iz stvarnog života, u skladu sa zahtevima američke FDA.

 

See our source from the International Smoking Statistics

 

Naš model — model uticaja na zdravlje stanovništva — zasnovali smo na rasprostranjenosti pušenja, pušačkoj istoriji pojedinaca i veličini populacija, uz primenu podataka prikupljenih iz različitih zemalja, kao što su SAD, Nemačka, UK i Japan. Ove podatke smo kombinovali sa stopama smrtnosti usled oboljenja povezanih sa pušenjem koje je utvrdila Svetska zdravstvena organizacija.

Dobijeni model uticaja na zdravlje stanovništva pomaže nam da procenimo niz složenih scenarija, uključujući različite pretpostavke o potencijalu naših bezdimnih proizvoda da smanje rizik u poređenju sa nastavkom pušenja. Model takođe uključuje podatke o nepušačima, čime se obezbeđuje procena uticaja na zdravlje celokupnog stanovništva.

Ove procene su vredne jer su dostupne danas, pre dobijanja rezultata dugoročne studije. Dosadašnji rezultati modelovanja ukazuju da naši bezdimni proizvodi mogu da potencijalno smanje štetnost za stanovništvo izazvanu najčešćim oboljenjima povezanim sa pušenjem.

 

 

Check our peer-reviewed publication on the model.

Check some of the model's estimates.