Naši bezdimni proizvodi mogu da predstavljaju potencijalno manji rizik od štetnosti za pojedine pušače koji u potpunosti pređu na njih, i da smanje štetnost za populaciju kao celinu. Da bismo utvrdili verovatno dejstvo koje bi imali na populaciju, važno je da razumemo na koji način se naši bezdimni proizvodi doživljavaju, i kako će se korisnici ponašati sa tim proizvodima.

 

 

PBA

   

What is the effect of RRPs

   

Komunikacija je od ključnog značaja

Za potrošače je važno da razumeju da naši bezdimni proizvodi nisu bez rizika. Oni su dizajnirani i namenjeni za punoletne pušače koji bi inače nastavili da puše. Ovi proizvodi nisu namenjeni ljudima koji nikada nisu pušili, niti bivšim pušačima. Stoga je od ključnog značaja delotvorna komunikacija usmerena na sadašnje pušače. Kao što je objašnjeno u „Postizanje smanjenja rizika“, najveći pozitivni uticaj na populaciju može se ostvariti samo ako sadašnji pušači u potpunosti pređu na bezdimne proizvode.

Sproveli smo nekoliko studija zasnovanih na anketama i upitnicima da bismo ispitali efekat uvođenja bezdimnih proizvoda na:

1. Način korišćenja duvana kod punoletnih pušača

2. Početak korišćenja duvana kod punoletnih nepušača

3. Razumevanje poruka o proizvodima i percepciju rizika od strane potrošača

Najnovije rezultate možete pronaći na našim naučnim posterima i u prezentacijama.

Bezdimni proizvodi su dizajnirani sa ciljem da se smanji štetnost koju izaziva pušenje. Oni su namenjeni isključivo punoletnim pušačima koji bi inače nastavili da koriste duvan ili nikotin. Oni nisu namenjeni pušačima koji su ostavili duvan i nikotin, ili onima koji nikada nisu koristili cigarete ili druge duvanske proizvode. Pored toga, ove proizvode ne treba koristiti kao pomoć za odvikavanje od pušenja.

Naši nalazi

Posvećeni smo deljenju naših rezultata kako razvoj i naučna procena naših proizvoda budu napredovali. Pročitajte naše najvažnije nalaze sa pratećim recenziranim člancima, prezentacijama i registrovanim kliničkim ispitivanjima.

Šta smo do sada saznali…