Pošto se proizvod razvije, i kada se pokaže da on stvara manju koncentraciju HPHC sastojaka (štetnih i potencijalno štetnih sastojaka) u aerosolu u poređenju sa koncentracijom u dimu cigarete, on se podvrgava toksikološkoj proceni.

 

 

Pošto se proizvod razvije, i kada se pokaže da on stvara manju koncentraciju HPHC sastojaka u aerosolu u poređenju sa koncentracijom u dimu cigarete, on se podvrgava toksikološkoj proceni. Toksikološka procena nam pokazuje koliku štetu biologiji organizma može naneti aerosol iz RRP u poređenju sa dimom cigarete, i da li postoji verovatnoća da ta štetnost aktivira biološke mehanizme koji mogu da dovedu do nastanka oboljenja povezanih sa duvanom.

Važno je istaći da toksikološki podaci sami po sebi nisu dovoljni da se dokaže da prelazak na bezdimne proizvode nosi potencijalno smanjen rizik u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta; da bi se odgovorilo na ovo pitanje, neophodne su posebno dizajnirane kliničke studije. Imajući to u vidu, toksikološka procena daje veoma dobru indikaciju smanjenja rizika i samopouzdanje za nastavak kliničkih studija. Rezultati toksikoloških studija takođe mogu da dopune podatke iz kliničkih studija.


Procena toksičnosti pomaže da se predvidi da li određeni bezdimni proizvod može da predstavlja potencijalno manji rizik u pogledu štetnosti u odnosu na nastavak pušenja.

 

 

 

Regulatorna toksikologija je usmerena na procenu toksičnosti naših proizvoda na ćelijama koje se uzgajaju u laboratoriji i na laboratorijskim životinjama. Glavna svrha regulatorne toksikologije jeste da obezbedi podatke za regulatorne agencije o tome da li naši proizvodi ispunjavaju njihove definisane kriterijume prihvatljivosti. Ovi kriterijumi uključuju zahteve u pogledu proizvodnje, i predstavljaju preduslove za kliničke analize. U slučaju bezdimnih duvanskih proizvoda, cilj je pokazati da je toksičnost aerosola iz bezdimnih proizvoda niža od toksičnosti dima cigarete.

Regulatorna toksikološka procena se sprovodi u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom (eng. Good Laboratory Practice - GLP). GLP obezbeđuje homogenost, doslednost, pouzdanost, reproduktivnost, kvalitet i integritet metodologije testiranja, a time i rezultata.

 

 

 

 

Kompanija PMI je lider u korišćenju sistemske biologije i njenoj primeni na toksikologiju. Ne samo da u potpunosti koristimo najnaprednije biološke i računarske tehnike koje su danas dostupne, već smo i lideri u razvoju novih metoda koji mogu da postanu novi standardi sutrašnjice. Pored toga, imamo sveobuhvatan program provere u kojem delimo algoritme koje razvijamo i dobijene podatke. Koristeći masovnu podršku stručnjaka, kreiramo celokupne skupove podataka i stavljamo ih na raspolaganje za analizu i tumačenje, i aktivno poredimo nalaze sa sopstvenim rezultatima.


 

Napredne metode u toksikologiji

Saznajte više o metodama u toksikologiji