Phát Triển Nền Tảng Sản Phẩm

Chúng tôi phát triển các sản phẩm không khói thuốc dựa trên cơ sở khoa học nào?

Đánh Giá Độc Học

Chúng tôi đánh giá các sản phẩm không khói thuốc bằng thí nghiệm trong ống nghiệm và trên cơ thể sống. Việc này nhằm kiểm chứng tiềm năng trong việc giúp giảm thiểu rủi ro gây hại đến sức khỏe cá nhân của việc dùng sản phẩm không khói thuốc so với việc tiếp tục hút thuốc.

Đánh Giá Lâm Sàng

Các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi cung cấp dữ liệu về phản ứng của cơ thể khi người hút thuốc chuyển sang sử dụng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi. Đồng thời, các nghiên cứu cho biết sự khác biệt giữa sử dụng sản phẩm của chúng tôi với việc tiếp tục hút thuốc hoặc bỏ thuốc trong khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu.

Nhận Thức và Hành Vi

Chúng tôi đánh giá tác động của những thông điệp có tiềm năng được truyền đạt tới người tiêu dùng trưởng thành, và liệu điều này có tác động đến nhận thức về rủi ro và việc sử dụng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi với họ.

Đánh giá Dài hạn

Chương trình của chúng tôi theo dõi các sự kiện liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi, đồng thời nghiên cứu về các tác động của việc chuyển đổi.