Việc cung cấp các sản phẩm thay thế không khói thuốc cho người hút thuốc trưởng thành trưởng thành có thể giảm thiểu rủi ro gây hại. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này nên được các cơ quan y tế công cộng ủng hộ, bên cạnh những nỗ lực hiện tại để ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc và khuyến khích cai nghiện thuốc lá.


Các biện pháp quản lý tiên tiến có thể giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Điều này đồng thời đảm bảo rằng người hút thuốc trưởng thành có thể tiếp cận với các sản phẩm không khói thuốc, cũng như các thông tin chính xác và không gây hiểu lầm về các sản phẩm này. Việc tiếp cận với những thông tin như vậy là cách tiếp cận tất yếu để bảo vệ sức khỏe công cộng.

Quy định hiện nay cần cân nhắc đến tính chất mới của các sản phẩm không khói thuốc. Quy định cần đảm bảo những sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Hiệu quả giảm thiểu rủi ro gây hại của các sản phẩm này cần được chứng minh thông qua các bằng chứng khoa học thuyết phục.

 


Đóng góp của chúng tôi cho đến nay

Đánh giá chuyên sâu của chúng tôi về sản phẩm Platform 1 đã được gửi tới các cơ quan quản lý của nhiều quốc gia. Chúng tôi đã gửi Hồ sơ Đăng ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro (MRTP) đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2016, cũng như các hồ sơ đăng ký tương tự đến các cơ quan quản lý của nhiều quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu.

Tobacco regulations and smoke free products

Hồ sơ Chỉ thị về Sản phẩm Thuốc lá của Liên minh Châu Âu EU

Tobacco regulations and smoke free products

Hồ sơ Đăng ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro của FDA

Tobacco regulations and smoke free products

Hồ sơ Đăng ký Sản phẩm Thuốc lá Trước khi ra thị trường của FDA