Vào ngày 5 tháng 12 năm 2016, PMI đã nộp hồ sơ đăng ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro tại Trung tâm về các Sản phẩm Thuốc lá của FDA Hoa Kỳ. Hồ sơ đăng ký này hoàn toàn tuân thủ Dự Thảo Hướng Dẫn Ngành về Hồ Sơ Đăng Ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro do FDA Hoa Kỳ phát hành năm 2012.

Hồ Sơ Đăng Ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro | Dự thảo Hướng dẫn | FDA

Hồ sơ Đăng ký của chúng tôi phản ánh quá trình đánh giá khoa học kỹ lưỡng về tiềm năng giảm thiểu rủi ro của sản phẩm nền tảng Platform 1 so với thuốc lá điếu.


FDA Hoa Kỳ là cơ quan quản lý đầu tiên trên thế giới thiết lập khung tiêu chuẩn cho phép đệ trình các tài liệu cần thiết nhằm xác nhận những tuyên bố cho sản phẩm giảm thiểu rủi ro gây hại và/hoặc giảm thiểu phơi nhiễm với chất độc hại. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, PMI đã trình bày Hồ Sơ Đăng Ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro của sản phẩm Platform 1 trước Ủy ban Cố vấn Khoa học về Các sản phẩm Thuốc lá (TPSAC). 

Vào ngày 8 tháng Sáu năm 2018, PMI đã nộp thêm kết quả lâm sàng cho FDA để bổ sung vào hồ sơ các bằng chứng khoa học sâu rộng đã được trình bày cho cơ quan này.

Hồ sơ đăng ký của chúng tôi đang trong quá trình đánh giá khoa học.

 

Nghiên cứu trong và ngoài Trung tâm Cube

KHÁM PHÁ CÁC NGHIÊN CỨU TẠI PMI